مراحل پیاده سازی و استقرار ایزو

 
 
شناسایی مشاور دارای صلاحیت و با تجربه
انعقاد قرارداد خدمات مشاوره
شناخت وضع موجود سازمان
  مطالعه فرآیند ها و فعالیت های سازمان
تعیین ارتباط صحیح بین فرایند ها
طراحی سیستم از طریق شناسایی فرایند ها 
تعریف چارت سازمانی

برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی
تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف
تدوين روشهای اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود
تدوين روشهای اجرايي برای انجام اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه
تدوین روشهاي اجرايي براي كنترل محصول نامنطبق،
تدوین شرح وظایف پرسنل، بررسی شایستگی کارکنان در سطوح مختلف
 تدوین شرایط احراز شغلی، نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی سالانه
 

تدوين و اجرای روش اجرايي براي انتخاب و خريد خدمات و ملزومات
 بررسی خدمات مؤثر بر كيفيت آزمونها و كاليبراسيونها و  نگهداري سوابق.
تدوين دستورالعملهای لازم براي تشريح چگونگي بكارگيري تجهيزات مورد استفاده و وضعيت نگهداري آنها
 تدوین برنامه تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و بهبود كاليبراسيون
تدوين روش اجرايي برای رسیدگی به شکایات مشتریان
 بهبود وضعيت نگهداري سوابق مربوط به شكايات مشتري
 تدوین روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان
 
 
مستند سازی 
اجرای مستندات  نظارت بر
 پایش و اندازه گیری فرآیند ها

 
ممیزی داخلی
شناسایی موارد نامنطبق و همکاری مشاور در برگزاری جلسه بازنگری مدیریت

 
CB  انجام ممیزی توسط
دریافت گواهینامه