در شرایطی که امکان بازاریابی کالا ها در صنعت غذایی کمتر می شود ، تولید کنندگان از هر فرصتی استفاده می کنند ، به نحوی که اخیرا بازاریابی محصولات غیر قابل تصور بود ، بعنوان مثال در کشور های اسلامی که تحت قوانین اسلامی هستند جایگزینی برخی محصولات یا غیر ممکن است و یا بسیار مشکل . همه محصولات با توجه به نیاز کشورهای اسلامی تولید شدند که باید با معیار های سخت گیرانه آنها مطابقت می کرد. یعنی حلال بودن محصول. واژه حلال یا بعبارتی قانونی بودن برای آن دسته محصولاتی استفاده می شود که مطابق با قوانین اسلامی مجاز به استفاده می باشد. و مواردی که مجاز نباشد حرام نامیده می شود. امروزه در دنیا نیاز به محصولات حلال در حال افزایش است. با این وجود از دیدگاه اسلامی این مساله مثبتی است. همچنین گسترش تکنولوژی این کار را پیچیده تر کرده و نشان می دهد که اصل محتویات بسیاری بطور دقیق تعریف شده اند.

  با پیاده سازی استاندارد HALAL به این مهم دست خواهید یافت که بتوانید با کاربرد بهتر اصول خطرات و کنترل مواد غذایی سازمان خود را به صورت یک سازمان بین المللی به جهانیان معرفی کنید و سود آوری و فروش خود را افزایش دهید.در این گواهینامه همه مراحل تولید و توزیع مواد غذایی مورد بررسی قرار می گیرد و احتمال های ایجاد خطر برای سلامت مواد غذایی تحلیل می شود و راه حل مناسبی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.