هزینه دریافت گواهینامه ایزو 9001چه مقدار است؟

سر فصل هزینه های مرتبط با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه ایزو 9001 عبارتند از:

3-1- ارایه خدمات مشاوره

3-2- انجام کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیری

3-3- آموزش های متبط با سیستم مدیریت کیفیت به کارکنان در تمامی سطوح سازمان

3-4- ممیزی خارجی برای ثبت سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه ایزو 9001

هزینه تمامی سر فصل های برشمرده به همان عواملی که در پاسخ پرسش قبلی اشاره شد بستگی دارد و معمولاً هزینه دقیق پس از کسب اطلاعات لازم سازمان و بررسی وضعیت موجود تعیین می گردد.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه چه مدت طول خواهد کشید؟

حداقل شش ماه مدت زمان لازم برای طراحی،مستند سازی،استقرار سیستم،ممیزی و دریافت گواهینامه در سازمان های درخواست کننده برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت است.اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که طول این مدت زمان در هر سازمان به عوامل گوناگونی بستگی دارد،که مهمترین آنها به شرح زیر بیان شده اند لیکن به آنها محدود نمی گردد:

2-1- اندازه سازمان،

2-2- تنوع محصولات و یا خدمات،

2-3- میزان حمایت مدیر ارشد سازمان،

2-4- نحوه همکاری کارکنان در تمامی سطوح سازمان،

2-5- پیچیدگی فرآیندهای سازمان،

2-6- دولتی یا خصوصی بودن سازمان،

برای پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 و دریافت گواهینامه آن چه باید کرد؟

در صورتی که سازمان خواسته باشد از خدمات مشاور استفاده نماید،لازم نیست بعنوان اولین گام یک مشاور ذیصلاح را ارزیابی و انتخاب نماید.پس از انتخاب مشاور ذیصلاح سازمان قراردادی را با وی منعقد می نماید و پیرو قرارداد منعقد شده مشاور برنامه ریزی برای انجام مراحل زیر را در دستور کار قرار می دهد.یاد آوری می گردد فعالیت های تعیین  شده از جمله خدماتی است که مشاور سیستم مدیریت کیفیت با حمایت مدیریت ارشد سازمان و همکاری کارکنان در تمامی سطوح سازمانی باید ارایه نماید:

1-1- ارزیابی وضعیت موجود

1-2- طراحی و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت.

1-3- بازنگری،تاییدد و تصویب مستندات طراحی شده.

1-4- نظارت بر اجرای مستندات تصویب شده.

1-5- بازنگری و به روز آوری مستندات.

-1-6 برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی

1-7- رسیدگی به عدم انطباق های مشاهده شده در ممیزی داخلی و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب،

-1-8 ارزیابی و انتخاب شرکت گواهی دهنده (ممیز خارجی)،

-1-9 پیش ممیزی( در صورت نیاز) و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب،

1-10- ممیزی نهایی،ثبت سیستم مدیریت کیفیت تایید شده و دریافت گواهینامه ایزو 9001