آشنایی با استانداردهای اجباری و تشویقی


: 3112

تولیدکنندگان ، صادرکنندگان و واردکنندگان ، در وهله ی اول باید استانداردهای مرتبط با محصول خود را شناسایی و نسبت به اخذ آنها اقدام کنند.در غیر این صورت ممکن است واحد تولیدی از سوی اداره استاندارد پلمپ شود.یا کالایی که بازرگان در صدد صادرات یا واردات آن می باشد از سوی اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران یا اداره گمرک کشور مبدا ضبط گردد که همین مساله موجب ضررهای هنگفتی برای بازرگان خواهد شد.

 

استاندارد

در صورتی که تولید کننده هستید و در صدد احداث یک واحد تولیدی می باشید ، در وهله ی اول باید استانداردهای مرتبط با محصول خود را شناسایی و نسبت به اخذ آنها اقدام کنید.در غیر این صورت ممکن است واحد تولیدی شما از سوی اداره استاندارد پلمپ شود.

صادرکنندگان و واردکنندگان ، نیز باید استانداردهای مرتبط با محصول خود را شناسایی و نسبت به اخذ آنها اقدام کنند.در غیر این صورت ممکن است  کالایی که بازرگان در صدد صادرات یا واردات آن می باشد از سوی اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران یا اداره گمرک کشور مبدا ضبط گردد که همین مساله موجب ضررهای هنگفتی برای بازرگان خواهد شد.

استانداردها به دودسته تقسیم می شوند

استانداردهای اجباری و استانداردهای تشویقی.

برای آشنایی با کلیه ضوابط مربوط به این استانداردها و آشنایی با قوانین صادرات و واردات در حوزه ی استاندارد ، این مقاله را مطالعه کنید.

http://www.dastour.ir/Print/?lid=228713

  فهرست کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای صادرات
فهرست کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در سال 1393
فرآورده های فاز اول تجا